preskoči na sadržaj
vijesti

NATJEČAJ

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17. i 68/18. ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96., 56/01. i 6/19.),Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                   

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

1. Učitelj razredne nastave,- 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, određeno, puno radno vrijeme u trajanju od jedne (1.) godine.  

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

      Rok za podnošenje prijava je do  14.03.2019. godine.

KLASA: 100-01/19-01/02

URBROJ: 2147-21-19-01-1

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

:

                                                                                       

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 7. 3. 2019. 08:50

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

KLASA:053-01/19-01/02

URBROJ:2147-21-19-01-1

Gradac, 06. ožujka 2019. godine                                               

 

OBAVIJEST            

Temeljem članka 107. stavka 12. i članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :  -  na radno mjesto učitelja fizike na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci zbog stručne nezastupljenosti  primljen Ivica Šimić;            

                                                                             

                                                                                                                                                                         Ravnateljica:

                                        Koni Bulfon                 

 

 

 

    

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 7. 3. 2019. 08:45

NATJEČAJ

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 15. 2. 2019. 08:53

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

KLASA:053-01/18-01/08

URBROJ:2147-21-18-01-1

Gradac, 14.11.2018. godine                                                  

                                                  OBAVIJEST     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14., 7/17.,68/18.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :

      -     na radno mjesto učitelja fizike na određeno nepuno radno vrijeme ( 16      sati tjedno) do pet mjeseci zbog stručne nezastupljenosti primljen Ivica Šimić

     -      na radno mjesto učiteljice engleskog jezika na određeno nepuno radno                  vrijeme ( 25 sati tjedno) primljena Ana-Mari Gnječ

                                                                    

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                                                                           

 

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                           Koni Bulfon                 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 14. 11. 2018. 11:17

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), Osnovna škola  Gradac, Kralja Tomislava 2, Gradac, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. učitelj/ica fizike– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme  (16 sati tjedno) za rad  u OŠ Gradac

2.   učitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme  (25 sati  tjedno) za rad  u OŠ Gradac

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, Gradac (za natječaj).

Rok za dostavu prijava je od 31.10.2018. – 07.11.2018. godine.

KLASA:100-01/18-01/03

URBROJ:2147-21-18-01-1

Gradac, 30.10.2018.

 

                                                                                       Ravnateljica

                                                                                       Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 30. 10. 2018. 09:12

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 4. 7. 2018. 16:05

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

KLASA:053-01/18-01/04

URBROJ:2147-21-18-01-1

Gradac, 29.03.2018. godine                                      

                                                 OBAVIJEST    

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac objavljuje da je :                

  • na radno mjesto učitelja matematike u PŠ Drvenik na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 27 sati tjedno) po članku 105. stavak 6. i 109. stavak 1. i 2. primljen je Ante Nogalo iz Makarske;

              

  • na radno mjesto učitelja fizike u matičnoj školi u Gradcu i PŠ Drvenik na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci zbog nestručne zastupljenosti ( 12 sati tjedno) primljen je Ivica Šimić iz Tučepi.

                                                         

                                                               

                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                  Koni Bulfon                 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 29. 3. 2018. 13:43

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.i 07/17. ) Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje                                                    

                                                      NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1. Učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno radno vrijeme za rad u područnoj školi u Drveniku na upražnjeno radno mjesto   

 

2. Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno, 12 sati tjedno radno vrijeme za rad u matičnoj i područnoj školi na upražnjeno radno mjesto

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja).  Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članova njihovih obitelji poveznica na kojoj su navedeni dokazi je https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac (za natječaj). Natječaj će biti objavljen od 12.03.2018. – 20.03.2018.

KLASA: 100-01/18-01/01

URBROJ: 2147-21-18-01-1

Gradac, 12.03.2018. godine                                                                                                                        

                                                                                                              Ravnateljica:                                                                                                      

 

                                                                                                               Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 12. 3. 2018. 09:51

Registar ugovora o javnoj nabavi - 2017. godina Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 29. 12. 2017. 11:12

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/17-01/16

URBROJ:2147-21-17-01-1

Gradac, 15.12.2017. godine                                                            

                                                 OBAVIJEST

     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac objavljuje da je :

                 

-na radno mjesto učitelja engleskog jezika u OŠ Gradac na određeno nepuno radno vrijeme do 30. rujna 2018. godine ( 25 sati tjedno) primljena Ana-Mari Gnječ iz Ploča;

              

                                                                    

 

                                                               

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                             Koni Bulfon                 

 

 

 

     

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 15. 12. 2017. 12:18

Poziv na dostavu ponuda Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 8. 12. 2017. 14:11

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje                                               

                                                     NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1. Učitelj/ica engleskog jezika  – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno engleskog jezika u matičnoj školi u Gradcu i područnom odjelu u Bristu do povratka odsutnog učitelja s neplaćenog dopusta, a ne dulje od 30.09.2018. godine.  

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi   i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

Natječaj je oglašen od 30.11.2017. do 8.12.2017. godine

KLASA: 110-01/17-01/04

URBROJ: 2147-21-17-01-1

Gradac, 29.11.2017. godine

 

                                                                Ravnateljica:

                                                                 Koni  Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 30. 11. 2017. 07:08

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/17-01/12

URBROJ:2147-21-17-01-1

 

Gradac, 03.11.2017. godine                                                            

                                                  OBAVIJEST

   

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac objavljuje da je :

                 

-na radno mjesto učitelja matematike u PŠ Drvenik na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci zbog nestručne zastupljenosti ( 27 sati tjedno) primljen Ante Nogalo iz Makarske;

            

-na radno mjesto učitelja fizike u matičnoj školi u Gradcu i PŠ Drvenik na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci zbog nestručne zastupljenosti ( 12 sati tjedno) primljen Ivica Šimić iz Tučepi.

                                                           

                                                              

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Koni Bulfon                 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                                            

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 3. 11. 2017. 12:55

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.i 07/17. ) Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje

                                                    

                                                      NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

 

1. Učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno radno vrijeme za rad u područnoj školi u Drveniku na upražnjeno radno mjesto   

2. Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno, 12 sati tjedno radno vrijeme za rad u matičnoj i područnoj školi na upražnjeno radno mjesto

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis,dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

Natječaj je oglašen od 12.10.2017. do 20.10.2017. godine.

KLASA: 110-01/17-01/03

URBROJ: 2147-21-17-01-1

Gradac, 11.10.2017. godine

 

                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 12. 10. 2017. 07:55

Poziv na dostavu ponuda Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 23. 6. 2017. 09:15

poziv

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

GRADAC,  Kralja Tomislava 2

Tel.021/697-553 ; fax.021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr

 

KLASA: 003-05/17-01/01

URBROJ:2147-21-17-01-2

 

Gradac, 27. ožujka 2017. god.  

                                                                 

 

                                                                                          POZIV                                                                                                                                                                                                           

   JAVNOSTI  DA  DOSTAVI  SVOJE  PRIJEDLOGE  I  MIŠLJENJA  O

    PRAVILNIKU  O PROVEDBI  POSTUPAKA  JEDNOSTAVNE  NABAVE  U         

    OŠ  GRADAC, GRADAC

                  

               

               Konstruktivne prijedloge i primjedbe na Pravilnik o provedbi postupaka  jednostavne nabave koji uzima u obzir načela javne nabave i mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije kojima se jamči transparentan, odgovoran, ujednačen i učinkovit postupak provođenja postupaka javne nabave s ciljem ekonomičnog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava molimo dostavite pismenim putem u roku od 30 dana na adresu ili e- mail škole.

 

                S poštovanjem,       

                                                                                            Ravnateljica

                                                                                            Koni Bulfon 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 27. 3. 2017. 12:34

zapisnik Skupa radnika

Obrazac broj 20

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2

Gradac

 

Gradac, 23. ožujka 2017. godine

 

 

 

ZAPISNIK O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA

ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR

 

 

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2017. , kojoj su prisustvovali

 Šimun Šutić, Tilda Franić i Antonio Porobija , utvrđeno je:

 

1. Glasovanje je održano dana 17. ožujka 2017. od 13:15 do13:45 sati.

 

2. Izbori su valjani jer je glasovalo 23 radnika od ukupno 42 radnika upisanih u popis birača,

    što čini više od jedne trećine radnika s pravom glasa.

 

3. Za glasovanje je bilo pripremljeno 42 glasačka listića.

 

4. Važećih glasačkih listića bilo je 21, nevažećih 2, a neupotrijebljenih 19.

 

5. Kandidati su dobili sljedeći broj glasova:

 

                               1. JASMINKA MEDAK ŠETKA          14  glasova

 

                               2. VESNA MATELJAK                          7  glasova

 

6. Za predstavnika radnika u školski odbor izabrana je :

 

                       JASMINKA MEDAK ŠETKA  ( kandidat skupine radnika). 

 

7. Ovaj je zapisnik objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 23. ožujka 2017. godine i dostavljen poslodavcu, sindikatima koji su podnijeli listu kandidata te nositeljima lista kandidata podnesenih od skupina radnika.

 

 

                                                    

                                                      PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA 

                       

                                                      Šimun Šutić

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 23. 3. 2017. 12:32

zapisnik Skupa radnika

 

Obrazac broj 19

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2

Gradac

 

Gradac, 17. ožujka 2017. godine

 

ZAPISNIK O PRETHODNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR

 

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2017. , kojoj su prisustvovali

 Šimun Šutić, Tilda Franić i Antonio Porobija , utvrđeno je:

 

1. Glasovanje je održano dana 17. ožujka 2017. od 13:15 do13:45 sati.

 

2. Izbori su valjani jer je glasovalo 23 radnika od ukupno 42 radnika upisanih u popis birača, što čini više od jedne trećine radnika s pravom glasa.

 

3. Za glasovanje je bilo pripremljeno 42 glasačka listića.

 

4. Važećih glasačkih listića bilo je 21, nevažećih 2, a neupotrijebljenih 19.

 

5. Kandidati su dobili sljedeći broj glasova:

 

                               1. JASMINKA MEDAK ŠETKA          14  glasova

 

                               2. VESNA MATELJAK                          7  glasova

 

6. Za predstavnika radnika u školski odbor izabrana je :

 

                       JASMINKA MEDAK ŠETKA  ( kandidat skupine radnika).  

 

7. Svaki radnik može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja ovoga zapisnika podnijeti Izbornom odboru pisanu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka.

 

8. Svaki kandidat za predstavnika radnika u školski odbor može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja ovoga zapisnika podnijeti Izbornom odboru pisani prigovor na utvrđeni rezultat izbora.

9. Ovaj je zapisnik objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 17. ožujka 2017. godine i ne smije se skinuti s oglasnih mjesta prije dana 22. ožujka 2017. godine.

 

 

              PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

 

              Šimun Šutić

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 17. 3. 2017. 13:56

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/16-01/03

URBROJ:2147-21-16-01-3

Gradac, 13. ožujka 2016. godine                                                            

                                                  OBAVIJEST

           

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NNbr.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.i 7/17), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :

      -      na radno mjesto učitelja fizike na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci zbog stručne nezastupljenosti primljen Ivica Šimić;          

     -      na radno mjesto učiteljice razredne nastave  na određeno puno radno vrijeme primljena Mirela Penava Giljević;             

                                                                            

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                

                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                         Koni Bulfon               

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 14. 3. 2017. 11:08

Izborni odbor

Obrazac broj 14

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2, Gradac

Gradac, 10.03.2017.

  

 

Izborni odbor objavljuje

 

 

POPIS BIRAČA NA IZBORIMA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA

U ŠKOLSKI ODBOR

 

 

 

Ovaj popis birača objavljen je na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 10. ožujka 2017. godine.

Svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor zbog svog izostavljanja ili zbog uvrštavanja radnika koji je član upravnog ili nadzornog tijela poslodavca, ili je član obitelji toga radnika ili je ovlašten zastupati poslodavca u odnosu na kod njega zaposlene radnike.

 

                                                           PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

 

                                                            Šimun Šutić

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 10. 3. 2017. 09:27

Odluka

Obrazac broj 9

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2

Gradac

 

Gradac, 09.03.2017.

 

Izborni odbor donosi

 

ODLUKU O PROVOĐENJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR

 

Glasovanje za izbor predstavnika radnika u školski odbor obavit će se dana 17. ožujka 2017. godine, PETAK  u 13:15 sati u prostorijama OŠ Gradac, Gradac.

 

 Lista kandidata za predstavnika radnika u školski odbor može se podnijeti u roku od pet radnih dana od dana objave ove odluke.

Lista kandidata se dostavlja predsjedniku izbornog odbora ili se upućuje poštom.

 

Listi kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisima svih kandidata o pristanku na uvrštenje u listu. Ako lista kandidata neće biti podnijeta u roku, ili ako u roku od tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednika izbornog odbora neće biti otklonjeni nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove odluke, smatrat će se da lista kandidata nije podnijeta.

 

Ovi podaci dostavljaju se na isti način kao i lista kandidata. Radnik koji na dan glasovanja neće biti na radu ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte, ili da mu se omogući tajno glasovanje elektroničkim putem ako je kod poslodavca omogućeno takvo glasovanje. Takav glasački listić ili glas upućen elektroničkim putem, uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca dostavljen u onoj zatvorenoj omotnici koja je radniku dostavljena uz glasački listić, poštom s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor« i ako je izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio izborni odbor.

 

Ova odluka objavljena je na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 10.03.2017. i dostavljena poslodavcu.

 

 

PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA                     

                                                                       Šimun Šutić

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 10. 3. 2017. 09:25

zapisnik Skupa radnika

 

Obrazac broj 5

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC,

Gradac Kralja Tomislava 2

                                                               

Gradac, 09.03.2017. godine

 

 

 

 

ZAPISNIK SA SKUPA RADNIKA

 

 

 

 

1. Utvrđeno je da je dana 09. ožujka 2017.  podnesen prijedlog za izbor predstavnika radnika u školski odbor .

 

 2. U izborni odbor imenuju se:

 

Za predsjednika Šimun Šutić, a za njegovog zamjenika Ivana Andrijašević;

 za člana Tilda Franić, a za njenog zamjenika Branka Perić;

 za člana Antonio Porobija, a za njegovog zamjenika Jasna Talijančić

 (članak 2. stavak 9. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća) .

 

3. Način provođenja izbora bit će određen odlukom o provođenju izbora.

 

4. Primjerak zapisnika dostavit će se radnicima iz točke 2. ovoga zapisnika i poslodavcu te će se objaviti u skladu s člankom 2. stavkom 10. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća.

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                 ZA PREDLAGATELJA

 

 Tilda Franić                                                  Šimun Šutić

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 10. 3. 2017. 08:15

Poziv

Obrazac broj 4

 

SINDIKALNA PODRUŽNICA U OŠ GRADAC

SINDIKATA PREPOROD                                                       

 

                                                                   

 

                                                                          OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

                                                                           Kralja Tomislava 2

                                                                           Gradac

 

Gradac, 06. ožujka 2017. godine

 

 

Na temelju članka 141. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) i članka 2. stavka 6. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća sazivam:

 

 

SKUP RADNIKA

 

koji će biti održan dana 09. ožujka 2017. godine s početkom u 13:15 sati u mjestu Gradac u prostoru OŠ Gradac sa sljedećim  dnevnim redom:

 

1. Utvrđivanje postojanja uvjeta za izbor predstavnika radnika u školski odbor

2. Imenovanje izbornog odbora

3. Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika u školski odbor koju

    donosi izborni odbor

4. Razno

 

 

 

 

ZA PREDLAGATELJA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR       Sindikalni povjerenik u svojstvu radničkog vijeća

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 6. 3. 2017. 09:22

OBAVIJEST

Obrazac broj 1

 

 

 

 OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

 Gradac, 22. veljače 2017.  

 

Na temelju članka 141. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) Sindikalna podružnica Sindikata Preporod podnosi:

 

 PRIJEDLOG ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR

 

Sindikat ili više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod poslodavca, odnosno organizacijskoj jedinici poslodavca i svaka skupina od najmanje dvadeset posto radnika koja će podnijeti listu kandidata za izbor predstavnika radnika u školski odbor određuje po jednog svog predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor.

Izborni odbor će biti imenovan na skupu radnika kojeg će sazvati potpisnik ovoga prijedloga. Ovaj je prijedlog na dan podnošenja objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca te dostavljen ostalim sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

 

 

                                                                                  ZA SINDIKAT

                                                                                  Šimun Šutić

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 22. 2. 2017. 13:02

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                    

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno ( 40 sati) radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu koji/a zamjenjuje učiteljicu, a koja zamjenjuje ravnateljicu škole do isteka mandata ili njenog povratka na radno mjesto  

 

Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno ( 12 sati ) radno vrijeme

za rad u matičnoj i područnoj školi

 

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

Natječaj je oglašen od 22.02.2017. do 2.03.2017. godine.

                  

KLASA: 100-01/17-01/02

URBROJ: 2147-21-17-01-1

Gradac, 22.02.2016.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 22. 2. 2017. 07:40

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/17-01/03

URBROJ:2147-21-17-01-1

Gradac, 03. veljače 2017. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  OBAVIJEST

     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.), a uz prethodnu

 

suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac objavljuje da je :

                

-na radno mjesto učitelja matematike u PŠ Drvenik na određeno nepuno radno vrijeme do pet mjeseci zbog stručne nezastupljenosti ( 27 sati tjedno) primljen Ante Nogalo

              

                                                                             

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                

 

                                                                

 

                                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                                           Koni Bulfon                  

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 3. 2. 2017. 13:28

Natječaj

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje

                                                    

                                                      NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

 

1. Učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno u područnoj školi u Drveniku na upražnjeno radno mjesto.   

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis,dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

Natječaj je oglašen od 18.01.2017. do 26.01.2017. godine.

 

KLASA: 110-01/17-01/01

URBROJ: 2147-21-17-01-1

 

Gradac, 18.01.2017. godine

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 18. 1. 2017. 13:26

Odluka Školskog odbora

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC

Gradac, Kralja Tomislava 2

 

KLASA:003-06/16-01/31

URBROJ:2147-21-16-07-1

 

 

 

            Povodom preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, a vezano uz Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. Školski odbor OŠ Gradac, dana 21. prosinca 2016. godine donosi:

 

 

ODLUKU

O POČETKU NASTAVE ZA DRUGO OBRAZOVNO RAZDOBLJE U 2016./2017. ŠKOLSKOJ GODINI

 

 

      

                        koje će započeti 16. siječnja 2017. godine.

 

 

 

           

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                               Gradac, 21. prosinca 2016. godine

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                      Sanja Šutić

 

____________________

 

 

Dostaviti:

 

1. Oglasna ploča

2. Uredu državne uprave u SDŽ, Makarska

3. Upravni odjel za društvene djelatnosti, Split

4. Arhiva ,ovdje

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 27. 12. 2016. 08:39

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/16-01/01

URBROJ:2147-21-16-01-8

Gradac, 04. studenog 2016. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  OBAVIJEST

     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.), a uz prethodnu

 

suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :

                

-na radno mjesto učiteljice razredne nastave  na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) primljena Perica Šutić

              

                                                                             

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                

 

                                                               

 

                                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                                           Koni Bulfon                 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 7. 11. 2016. 13:16

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/16-01/01

URBROJ:2147-21-16-01-7

Gradac, 04. studenog 2016. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  OBAVIJEST

     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.), a uz prethodnu

 

suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :

                

-na radno mjesto učiteljice engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme ( 25 sati tjedno) primljena Ana-Mari Gnječ

-na radno mjesto učitelja njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme ( 15 sati tjedno) primljen Josip Jelčić

              

                                                                             

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                

 

                                                                

 

                                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                                           Koni Bulfon                  

 

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 7. 11. 2016. 13:12

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje                                                

                                                      NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1. Učitelj/ica engleskog i njemačkog jezika  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme i to  25 sata tjedno engleskog jezika u matičnoj školi u Gradcu i područnom odjelu u Bristu; 15 sati tjedno njemačkog jezika u matičnoj školi u Gradcu i područnoj školi u Drveniku,  do povratka odsutnog učitelja s neplaćenog dopusta, a ne dulje od 30.09.2017. godine.   

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis,dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

KLASA: 110-01/16-01/01

URBROJ: 2147-21-12-01-1

Gradac, 17.10.2016. godine

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 18. 10. 2016. 11:49

NATJEČAJ

      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ),Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje

                                                    

                                                 NATJEČAJ

                                              za radno mjesto

Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno (40)  radno vrijeme

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

                  

KLASA: 110-01/16-01/02

URBROJ: 2147-21-12-01-1

Gradac, 17.10.2016.

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 18. 10. 2016. 11:46

OBAVIJEST

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC          

 

21330 Gradac, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/ 697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr

Klasa: 053-01/16-01/01   

Urbroj: 2147-21-16-01-6

Gradac, 18. listopada 2016. godine.

O b a v i j e s t

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) a uz prethodnu

suglasnost Školskog odbora, OŠ Gradac, objavljuje da je:

na radno mjesto učitelj/ice razredne nastave na određeno puno (40) sati radno vrijeme u matičnoj školi u Gradcu koji/a zamjenjuje ravnateljicu škole do isteka mandata ili njenog povratka na radno mjesto, primljena:

               Jelena Mateljak, Magistrala 4, 21330 Gradac

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijave Škola će vratit poštom.                                                                                                         

                                                                                                                                                                   Ravnateljica: Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 18. 10. 2016. 10:57

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                    

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno ( 40 sati) radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu koji/a zamjenjuje ravnateljicu škole do isteka mandata ili njenog povratka na radno mjesto  
Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno ( 12 sati ) radno vrijeme

za rad u matičnoj i područnoj školi

 

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

 

                  

KLASA: 100-01/16-01/05

URBROJ: 2147-21-16-01-1

Gradac, 23.09.2016.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 23. 9. 2016. 08:08

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/16-01/01

URBROJ:2147-21-16-01-5

Gradac, 20. svibnja 2016. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  OBAVIJEST

     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.), a uz prethodnu

 

suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :

                

-na radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) primljena Marijana Maras

              

                                                                             

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                

 

                                                               

 

                                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                                           Koni Bulfon                 

 

 

 

     

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 20. 5. 2016. 14:06

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU ŠKOLE

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Gradac, Školski odbor Osnovne škole Gradac, Gradac, raspisuje

                                                              NATJEČAJ

                                         za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane u  članku 126.,stavak 1. - 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (Narodne novine br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)

 Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

-životopis,

-domovnicu,

- dokaz o završenom studiju ( diplomu ),


- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,


- dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)   i dokaz o stažu na odgojno obrazovnim poslovima ( potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju  poslova),

- dokaz ( odluka o imenovanju ravnatelja ) da u trenutku prijave na natječaj obavlja poslove ravnatelja/ice  u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem  članka 126.stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- dokaz (uvjerenje nadležnog suda ) da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe ne vodi kazneni postupak  za kaznena djela iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“ na adresu:

Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.                                                                      

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 10. 5. 2016. 10:45

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                    

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu do povratka odsutne učiteljice s bolovanja.

 

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

 

                  

KLASA: 100-01/16-01/04

URBROJ: 2147-21-16-01-1

Gradac, 03.05.2015.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 3. 5. 2016. 11:03

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

KLASA:053-01/16-01/01

URBROJ:2147-21-16-01-4

Gradac, 5. travnja 2016. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  OBAVIJEST

     

        

Temeljem članka 114. stav.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.), a uz prethodnu

 

suglasnost Školskog odbora , OŠ Gradac, objavljuje da je :

                

-na radno mjesto učiteljice razredne nastave  na određeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) primljena Mirela Penava Giljević

              

                                                                             

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.                                                                

 

                                                               

 

                                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                                           Koni Bulfon                 

 

 

 

     

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 6. 4. 2016. 13:57

Natječaj

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                    

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu do povratka učiteljice s bolovanja koja zamjenjuje ravnateljicu do  prestanka mandata 21. kolovoza 2016. godine.  

 

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

 

                  

KLASA: 100-01/16-01/03

URBROJ: 2147-21-16-01-1

Gradac, 18.03.2016.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 18. 3. 2016. 08:32

NATJEČAJ za radno mjesto

Na temelju članka 99. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. )Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje                                  

                                                     NATJEČAJ

                                                  za radno mjesto

Pomoćnik/ica u nastavi za učenika s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme ( do 10. lipnja 2016.) za 20 sati tjedno , 1 izvršitelj  

UVJETI: Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završenu najmanje srednju stručnu spremu (četverogodišnji program), te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14.).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnik/ice u nastavi za učenika s teškoćama , temeljem Sporazuma o sufinanciranju osobnih pomoćnika u nastavi između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Gradac.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku osobne iskaznice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku ( ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave je potrebno dostaviti osobno ili na adresu: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

KLASA: 100-01/16-01/01

URBROJ: 2147-21-16-01-1

Gradac, 18.02.2016.

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 18. 2. 2016. 08:43

OBAVIJEST

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

Klasa:053-01/16-01/01

Urbroj:2147-21-16-01-2

 

Gradac, 22. siječnja 2016.godine                               

 

 

 

 

                                        O b a v i j e s t

                                  

           da je po natječaju koji je objavljen 07. siječnja 2016. godine  na stranicama HZZ-a , web stranici i oglasnoj ploči Škole, za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, određeno puno radno vrijeme od godinu dana, primljen Nikola Dragičević, magistar kineziologije.

Ugovor o radu sklopit će se po primitku obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva HZZ-a.                                       

                S poštovanjem,                                                            

 

                                                                    Ravnateljica

                                                                    Koni Bulfon                 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 1. 2. 2016. 10:17

OBAVIJEST

 

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

Klasa:053-01/16-01/01

Urbroj:2147-21-16-01-1

 

Gradac, 07. siječnja 2016.godine

 

 

                                        O b a v i j e s t

                                  

Prema članku 22. Pravilnika o radu Škole želimo Vas obavijestiti da je po  natječaju koji je  objavljen 16. prosinca 2015. godine  na stranicama HZZ-a , web stranici i oglasnoj ploči Škole, za radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do prestanka mandata ravnateljice primljena diplomirana učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog programa hrvatski jezik, Jelena Mateljak .                                       

  

              

                S poštovanjem,                                                            

 

                                                                    Ravnateljica

                                                                    Koni Bulfon                 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 1. 2. 2016. 10:15

Natječaj

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96., 56/01.),Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                   

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

1. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture,- 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, određeno, puno radno vrijeme u trajanju od jedne (1.) godine.  

 

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

 

                  

KLASA: 100-01/16-01/01

URBROJ: 2147-21-16-01-1

Gradac, 07.01.2016.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 7. 1. 2016. 08:52

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                    

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

 

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu do prestanka mandata ravnateljice.  

 

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

 

                  

KLASA: 100-01/15-01/03

URBROJ: 2147-21-15-01-1

Gradac, 16.12.2015.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 16. 12. 2015. 15:03

OBAVIJEST

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

Klasa:053-01/15-01/08

Urbroj:2147-21-15-01-2

Gradac, 30. studenog 2015. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  O b a v i j e s t

 

                                  

Prema članku 22. Pravilnika o radu Škole obavještavamo da je po natječaju objavljenom 17. studenog 2015. godine  na stranicama HZZ-a , web stranici i oglasnoj ploči Škole, za radno mjesto učitelj/ice engleskog i njemačkog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka učitelja s neplaćenog dopusta, a ne dulje od 30. rujna 2016. godine, primljene:

 

Marija Jelavić, Baška Voda, učiteljica njemačkog jezika na nepuno određeno radno vrijeme;
Milena Pavlinović Krsnik, Makarska, učiteljica engleskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme.                                      

  

              

            S poštovanjem,                                                            

 

                                                               

 

                                                                    Ravnateljica

                                                                    Koni Bulfon                 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 30. 11. 2015. 10:45

NATJEČAJ Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. ) ,Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje

                                                    

                                                      NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

 

1. Učitelj/ica engleskog i njemačkog jezika  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme i to : 23 sata tjedno engleskog jezika u matičnoj školi u Gradcu i područnom odjelu u Bristu; 17 sati tjedno njemačkog jezika u matičnoj školi u Gradcu i područnoj školi u Drveniku,  do povratka odsutnog učitelja s neplaćenog dopusta, a ne dulje od 30.09.2016. godine.   

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis,dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

 

KLASA: 100-01/15-01/02

URBROJ: 2147-21-15-01-1

Gradac, 16.11.2015. godine

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 17. 11. 2015. 09:16

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA  GRADAC 

G r a d a c, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700

ured@os-gradac.skole.hr 

 

Klasa:053-01/15-01/08

Urbroj:2147-21-15-01-1

Gradac, 09. studenog 2015. godine                                                            

 

 

 

 

                                                  O b a v i j e s t

 

 

                                  

Prema članku 22. Pravilnika o radu Škole obavještavamo da je natječaj objavljen 23. listopada 2015. godine  na stranicama HZZ-a , web stranici i oglasnoj ploči Škole, za radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne godine, a najkasnije od 30. lipnja  2016. godine, poništen zbog toga što nam do dana sjednice Školskog odbora nije pristigla suglasnost MZOS-a za to radno mjesto.                                       

  

              

                S poštovanjem,                                                             

 

                                                               

 

                                                                    Ravnateljica

                                                                    Koni Bulfon                 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 17. 11. 2015. 09:06

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14.),Osnovna škola Gradac, Gradac, raspisuje

                                                    

                                                     NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu do kraja nastavne godine, tj. najkasnije do 30. lipnja 2016. godine.

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.                   

KLASA: 100-01/15-01/01

URBROJ: 2147-21-15-01-1

Gradac, 22.10.2015.

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 23. 10. 2015. 09:14

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.),Osnovna škola Gradac, Gradac, Kralja Tomislava 2, raspisuje

                                                    

                                               NATJEČAJ

                                              za radno mjesto

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi u Gradcu do kraja nastavne godine ,a najkasnije do 30. lipnja 2015. godine

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis,dokaz o stručnoj spremi,  domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac.

                  Rok za prijavu kandidata od 09.10.2014. do 17.10.2014. godine

KLASA: 100-01/14-01/02

URBROJ: 2147-21/14-01-1

Gradac, 09.10.2014.

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tilda Franić  datum: 9. 10. 2014. 08:25

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac

Tel: 021/697-553; Fax: 021/697-700

Gradac, 14. veljače 2014.

raspisuje

                                                            NATJEČAJ

 za:

1. Učitelj/ica prirode, biologije i kemije

    - 27 sati tjedno – određeno, do 01.03.2014. godine

2. Učitelj/ica matematike

    - 40 sati tjedno – određeno, do 20.04.2014. godine

2. Spremačica

    - 9 sati tjedno – određeno, do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis ,diplomu (dokaz o završenom obrazovanju) , domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 100-01/14-01/01

Urbroj: 2147-21/14-01-1

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 14. 2. 2014. 08:49

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac

Tel: 021/697-553

Fax:021/697-700

Gradac, 02. prosinca 2013. godine

 raspisuje

                                                 NATJEČAJ

                                              za radno mjesto:

  1. Spremačica – 1 izvršitelj- određeno,nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno   

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. ).

Uz prijavu treba priložiti: životopis ,diplomu (dokaz o završenom obrazovanju) , domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega /nje ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 100-01/13-01/01

Urbroj: 2147-21/13-02-10

                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 2. 12. 2013. 08:36

NATJEČAJ

Osnovna škola Gradac

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac

Tel: 021/697-553

Fax: 021/697-700

Gradac, 30. listopada 2013.

raspisuje

                                                          NATJEČAJ

 ZA  STRUČNO  OSPOSOBLJAVANJE  ZA  RAD  BEZ  ZASNIVANJA  RADNOG                  

                                                          ODNOSA

 

Učitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti: Mjere sufinanciranja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

   

                                                                           Ravnateljica:

                                                                            Koni Bulfon

Klasa: 100-01/13-01/01

Urbroj: 2147-21/13-02-9

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 30. 10. 2013. 09:15

NATJEČAJ

Osnovna škola Gradac

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac

Tel: 021/697-553

Fax: 021/697-700

Gradac, 7. listopada 2013.

 

raspisuje

                                                          NATJEČAJ

Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj-  neodređeno,  puno radno vrijeme

Učitelj/ica prirode, biologije i kemije – 1 izvršitelj- određeno, nepuno radno vrijeme (do povratka djelatnice na posao)

Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj- određeno, puno radno vrijeme (do povratka djelatnika na posao)

Knjižničar/ka – 1 izvršitelj – određeno, puno radno vrijeme ( do povratka djelatnika s bolovanja)

Spremačica – 1 izvršitelj- određeno, nepuno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu treba priložiti: životopis ,diplomu (dokaz o završenom obrazovanju) , domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega /nje ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

   

                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                Koni Bulfon

Klasa: 100-01/13-01/01

Urbroj: 2147-21/13-02-8

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 7. 10. 2013. 08:44

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac

Tel: 021/697-553

Fax:021/697-700

 raspisuje

                                                            NATJEČAJ

                                                         za radno mjesto:

1. Spremačica – 1 izvršitelj- neodređeno, puno radno vrijeme

  

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. ).

Uz prijavu treba priložiti: životopis ,diplomu (dokaz o završenom obrazovanju) , domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega /nje ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Klasa: 100-01/13-01/01

Urbroj: 2147-21/13-02-7

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 3. 10. 2013. 11:16

NATJEČAJ

Osnovna škola Gradac

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac

Tel: 021/697-553

Fax: 021/697-700

raspisuje

                   

                                                          NATJEČAJ

 ZA  STRUČNO  OSPOSOBLJAVANJE  ZA  RAD  BEZ  ZASNIVANJA  RADNOG                  

                                                          ODNOSA

 

Učitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Uvjeti: Mjere sufinanciranja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

 

                                                                           Ravnateljica:

                                                                              Koni Bulfon

Klasa: 100-01/13-01/01

Urbroj: 2147-21/13-02-6

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 27. 9. 2013. 14:52

OBAVIJEST

Natječaji za radna mjesta učitelj/ica hrvatskog jezika i spermačice objavljeni dana 12. kolovoza 2013. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči škole su poništeni.

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 21. 8. 2013. 14:24

NATJEČAJ

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac, raspisuje

Gradac, 17. svibnja 2013.

 

                                                            NATJEČAJ

                                                         za radno mjesto:

1. Učitelj/ica engleskog jezika

    - određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje (do kraja nastavne godine odnosno     30. lipnja 2013. godine)

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu treba priložiti: životopis ,diplomu (dokaz o završenom obrazovanju) , domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega /nje ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Klasa: 100-01/13-01/01

Urbroj: 2147-21/13-02-3

 

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 17. 5. 2013. 08:19

NATJEČAJ

 

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC

Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac, raspisuje

Gradac, 25. ožujka 2013.

 

                                                            NATJEČAJ

                                                         za radno mjesto:

1. Spremačica

    - 9 sati tjedno – određeno, do 30. lipnja 2013. godine

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 26. 3. 2013. 09:30

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA GRADAC
GRADAC, Kralja Tomislava 2

Tel: 021/697-553; fax: 021/697-700
os-gradac-001@skole.t-com.hr 
Gradac, 28. veljače 2013. godine

                                              N A T J E Č A J
                                        Za radno mjesto tajnika/ice Škole

Za TAJNIKA/ICU može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravne ili stručni studij upravne struke.

Radno iskustvo: najmanje 6 mjeseci na poslovima tajništva.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu (dokaz o završenom obrazovanju), domovnicu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega/nje  ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Tajnik/ica se imenuje na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Gradac, Kralja Tomislava 2, 21330 Gradac u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ za tajnika/icu – ne otvaraj”.

Natječaj je otvoren od 01. ožujka 2013. (HZZ Makarska, mrežne stranice škole, oglasna ploča škole).
Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                         Ravnateljica:
                                                                                        Koni Bulfon

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 1. 3. 2013. 09:25

Javna nabava

Objava u vezi sa čl. 13. st. 9. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11)

     Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Osnovna škola Gradac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 1. 1. 2013. 12:07

RASPORED INFORMACIJA ŠK. GOD. 2012./2013.

RASPORED INFORMACIJA GRADAC, ZAOSTROG, BRIST     

Učitelj/ica

Dan

Vrijeme

Danijel Petrović

PONEDJELJK

8.50 - 9.35

Vesna Antunović-

Marinović

UTORAK

8.50 - 9.35

Zdenka Oberan

 PETAK

  8.00 – 8.45

Dalija Medaković

UTORAK

9.35

Sanja Veža

UTORAK

8.50 - 9.35

Sandra Kelava

ČETVRTAK

8.50 – 9.35

Ivona Porobija

UTORAK

9.40 – 10.25

Sanja Šutić

UTORAK

9.35

Ivana Andrijašević

PONEDJELJAK

10.25

Stijepa Rezić

PETAK

11.30

Davorka Brkić

ČETVRTAK

10.25

Anka Kosović

ČETVRTAK

10.25

Ivana Volarević

UTORAK

9.00

Šimun Šutić

SRIJEDA

 8.50 - 9.35

Antonio Porobija

UTORAK

14.35

Ela Veža

PETAK

11.30

Ranka Radoš

SRIJEDA

10.45 – 11.30

Silvija Krmić

PONEDJELJAK

10.45 – 11.30

Jasminka Medak- Šetka

PETAK

10.45 – 11.30

 

  DRVENIK

Učitelj/ica

Dan

Vrijeme

Gordana Musulin

UTORAK

            11.20-12.05

Davorka Soče

          PONEDJELJAK

 9.25 – 10.10

Svjetlana Mottl

PONEDJELJAK

9.25 – 10.10

Mirjana Divić

UTORAK

11.35 - 12.20

Davorka Brkić

PONEDJELJAK

 12.10 – 12.50

Ivana Andrijašević

ČETVRTAK

10.10

Marino Žarnić

PONEDJELJAK

10.00

Anka Kosović

UTORAK

07.30

Antonio Porobija

PETAK

12.25

Stjepan Rezić

UTORAK

09.00

Danijel Petrović

UTORAK

10.00

Zdenka Oberan

PONEDJELJAK

10.10

Ivana Volarević

PONEDJELJAK

09.00

Šimun Šutić

UTORAK

09.00

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 28. 9. 2012. 12:40

Javna nabava

Objava u vezi sa čl. 13. st. 9. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11)

     Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Osnovna škola Gradac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

  :: opširnije :: 


objavio: Koni Bulfon  datum: 6. 6. 2012. 15:22
» Arhiva naših vijesti    
 


Kalendar
« Kolovoz 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Posljednje objave
preskoči na navigaciju